CRAVINGS FÖR CHOKLAD, PASTA ELLER CHIPS?

vattenmelon_pizza_blogg2.jpg

Jag tror vi alla varit med om att man ibland få ett otroligt stort sug efter någonting speciellt och det går inte att motstå. Jag får ofta ett starkt chokladsug och då spelar det ingen roll vad jag äter, för jag måste ha en chokladbit för att kroppen ska lugna sig. Känner ni igen er? Detta är så intressant tycker jag. Det kan faktiskt vara så att kroppen försöker tala om för oss vad för näringsämne som saknas i kroppen för tillfället. Därför har jag sammanställt en liten lista för några av de vanligaste sugen, samt vad vi kan välja istället om vi vill vara lite nyttigare, för att få samma effekt:

SALT MAT Sugen på salt mat som exempelvis chips? Orsaken till det salta suget kan vara ett tecken på stress. När kroppen är stressad, blir våra binjurar överarbetade. En av binjurarnas funktioner är nämligen att producera ett hormon som kallas aldosteron, som håller våra sodiumnivåer stadigt. När binjurarna blir överarbetade, förlorar vi salt för att produktionen går ner. Istället för att stoppa i sig massor med salt mat, kan man istället försöka hitta orsaken till varför man är stressad och försöka varva ner/bryta mönster. Man kan även lära sig olika andningstekniker (t.ex. yoga och meditation) och undvika stressiga situationer.

CHOKLAD Sugen på choklad? Jag älskar choklad (och säkert många av er skulle jag tro ;) ). De finns två huvudsakliga triggers till choklad-cravings, den ena är magnesiumbrist och den andra är låg sinnesstämning. Kakaobönan är naturligt rik på magnesium, vilket gör det inte är så konstigt att vi blir sugna på choklad.

Magnesiumnivån i kroppen kan påverkas av högintensiv träning, att vi inte får i oss tillräckligt med grönt, olika mediciner, alkohol och koffein. Magnesium är muskelavslappnande vilket göra att vi kvinnor kan bli extra sugna på choklad under lingonveckan. Att äta choklad mot låg sinnesstämning är ingen bra idé, eftersom vanlig choklad innehåller stora mängder raffinerat socker, vilket i sin tur leder till hormonell obalans. Detta kan istället göra att vi känner oss sämre på lång sikt.

Vad kan man då göra åt chokladsuget? Berika kosten med mat som naturligt innehåller magnesium som spenat, grönkål, cashewnötter och solroskärnor. Boosta smoothien med lite Raw Cacao när suget blir för stort eller ät mörk choklad (minst 75%). Ett tips är även att äta magnesiumtillskott. Jag äter en tablett varje kväll och det minskar mitt chokladsug nästan helt och hållet. Sedan äter jag det ibland ändå, bara för det är så gott ;)

MEJERIPRODUKTER OCH GLUTEN Har du ett stort sug efter pizza och bakverk? Denna fråga har blivit allt större de senaste åren och allt fler undviker mjölk och gluten. Många av oss har nämligen svårt att smälta ämnena i produkter som innehåller laktos/gluten. Detta på grund av att proteinerna som de innehåller kan irritera tarmen och göra den inflammerad, vilket i sin tur gör att osmälta partiklar (s.k. peptider) kommer ut i vårt blodomlopp. Anledningen till att vi älskar dessa livsmedel är att de påverkar vår hjärna på ett "positivt" sätt, tyvärr på samma sätt som att man blir beroende av t.ex. droger. Ganska trist att vi längtar efter att äta någonting som kan skada vår tarmslemhinna, håller ni inte med?

Vad kan man då göra åt saken? Försök att se om du blir uppblåst eller får några andra besvär av dessa livsmedel. Om inte så kan din kropp förmodligen bryta ner maten utan problem. Själv blir jag uppsvälld och gasig på en gång så jag får välja mina tillfällen om jag ska äta det haha.. Får du symptom så byt till laktosfria produkter och glutenfritt och se om det blir bättre.

Hoppas ni känner att ni fått lite hjälp och förståelse för kroppens signaler och hur de påverkar oss. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet om ni undrar över någonting!

Källhänvisning ___ English. I think we all experienced that sometimes you get an incredible craving for something special and you can not resist. I often get a strong craving for chocolate and then it doesn't matter what I eat, because I have to have a piece of chocolate for the body to calm down. Do you recognize the feeling? I think this is so interesting. It may actually be so, that the body is trying to tell us what the nutrient that is lacking in the body at the moment. Therefore, I have compiled a small list of some of the most common craving, and what we can use instead if we want to be a little healthier, to get the same effect:

SALTY FOODS. Fancy salty foods such as chips? The cause of the salt craving can be a sign of stress. When the body is stressed, our adrenal glands become overworked. One of adrenal functions namely to produce a hormone called aldosterone, which keep our sodium levels steady. When the adrenal glands become overworked, we lose salt because the production goes down. Instead of eating lots of salty food, you can instead try to find the reason why you are stressed and try to unwind/break the pattern. You can also learn various breathing techniques (such as yoga and meditation) and avoid stressful situations.

CHOCOLATE. Feel like chocolate? I love chocolate (and surely many of you would think;)). They are two main triggers to chocolate cravings, one is magnesium deficiency and the other is low mood. The cocoa bean is naturally rich in magnesium, which makes it not very strange that we are craving for chocolate.

The magnesium level in the body can be affected by high-intensity exercise, or that we do not ingest enough greens, various medications, alcohol and caffeine. Magnesium is a muscle relaxant which make us women crave for chocolate during "lingonberry" week. Eating chocolate against low mood is not a good idea, as regular chocolate contains large amounts of refined sugar, which in turn leads to hormonal imbalance. This may instead make us feel worse in the long run.

What can you do about chocolate cravings? Enrich your diet with foods that naturally contain magnesium such as spinach, collard greens, cashews and sunflower seeds. Boost smoothie with some Raw Cacao when the urge becomes too large or eat dark chocolate (at least 75%). A tip is also to eat magnesium supplements. I eat one tablet each evening and it reduces my chocolate cravings almost entirely. I eat it sometimes anyway though, just because it is so good ;)

DAIRY PRODUCTS AND GLUTEN. Do you have a great craving for pizza and pastries? This question has increased the recent years and more and more people avoids milk and gluten. Many of us find it hard to digest substances in products containing lactose/gluten. This is because the proteins they contain can irritate the bowel and make it inflamed, which in turn causes the unmelted particles (called peptides) comes out in our bloodstream. The reason we love these foods is that they affect our brain in a "positive" way, unfortunately, the same as being dependent, for example, drugs. Rather sad that we yearn to eat anything that could damage our intestinal mucosa, don't you agree?

What can you do about it? Try to see if you are bloated or have any other symptoms of these foods. If not, your body probably break down this food without problems. Personally, I am bloated and gassy right awat, so I get to choose my times if I should eat it haha.. Do you get symptoms so switch to lactose free and gluten-free and see if it gets better.

Hope you feel that you have received some help and understanding of the body's signals and how they affect us. Feel free to ask questions in the comments section if you wonder about anything!

I found the information here